Algemene huurvoorwaarden E-Chopper

Onder verhuurder” wordt verstaan de organisatie Party en recreatie centrum Strandheem/ Horecabedrijven Bos. Onder “Huurder” wordt verstaan de ondergetekende: Ondergetekende (de huurder) verklaart hierbij op te treden namens de gehele door hem/haar gereserveerde groep, onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en hiermee

Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep beschikken over een geldig rijbewijs en dat zij bevoegd zijn het gehuurde voertuig te besturen. Het maximale toelaatbare gewicht van een E-Chopper is 150 kg. Houdt u hiermee rekening om schade te voorkomen. De overeengekomen huurprijs van het voertuig bedraagt € 37,50 Huurder zal de aanwijzingen van de begeleiding te allen tijde opvolgen. Het onjuist gebruik van het voertuig en het niet naleven van de regels op de openbare weg zijn de verantwoordelijkheid van de Huurder / bestuurder en vrijwaart Verhuurder van aansprakelijkheid.

Indien je afwijkt van de openbare weg / fietspaden (bijv. zandpaden of mountainbike routes) ben je niet verzekerd en ben je verantwoordelijk voor evt. letsel, schades en / of boetes. Voor en tijdens de e-chopper tocht wordt door Huurder geen alcoholische drank genuttigd. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van alcohol is 100% voor rekening van Huurder. Alles schades, hoger dan de borg, dienen binnen 48

Huurder is ermee bekend dat de E-Choppers uitsluitend WA-verzekerd zijn voor deelname aan het verkeer en Huurder is tijdens de huurperiode zelf aansprakelijk voor alle schade welke niet onder deze verzekering valt.

Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-Choppers bij vermeend misbruik in te nemen zonder

Bij diefstal (door onachtzaamheid) tijdens de huurperiode is Huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde. Het is Huurder niet toegestaan de gehuurde voertuigen aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de

huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Bij een vroegtijdige terugbezorging blijft de volle huur gelden.

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het verboden meerdere personen te vervoeren dan 1 persoon per E-chopper. De maximale toegestane snelheid van een E-Chopper bedraagt 25 km/u, deze snelheid mag in geen geval overschreden worden. E-Choppers laat het gebruik van auto(snel)wegen niet toe omdat deze wettelijk verplicht zijn gebruik te maken van de fietspaden in Nederland. Verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij overtreding van de verkeersregels. Alle boetes en / of beboete verkeersovertredingen tijdens de huurperiode zijn voor rekening van Huurder. Huurder is ermee bekend dat het huren en het rijden op een E-Chopper geheel op eigen risico is.