Algemene voorwaarden E-Chopper

Terug naar E-chopper

Artikel 1

De huurder wordt geacht de E-chopper in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 2

a. De huurder is aansprakelijk voor schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt, aan de gehuurde E-chopper toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen,. De E-choppers zijn wa verzekerend met een eigen risico bij een schuldschade.

b. Het rijden van een E-chopper is alleen toegestaan voor personen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs of een geldig bromfietscertificaat. AM,A of B

Artikel 3

Huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade welke door of vanwege de huurder met het gehuurde aan zichzelf en/of aan derden wordt toegebracht en zullen verhuurder volledig vrijwaren.

Artikel 4

Strandheem is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Strandheem op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5

Strandheem is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde E-chopper na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6

Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de E-Chopper €2250,- daar deze door Strandheem niet is verzekerd. De huurderving is daarbij niet inbegrepen.

Artikel 7

De huurder zal als een goede beheerder de hem/haar verhuurde E-chopper verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken en de verkeersregels te respecteren.

Artikel 8

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-chopper aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 9

Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden, bij latere terugbezorging worden evenredig kosten in rekening gebracht.

Artikel 10

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:

  • Alcoholhoudende drank, drugs of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden tijdens de huurperiode te nuttigen.
  • De trottoirbanden op en af te rijden.
  • Met de E-choppe tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
  • Een of meerdere personen te vervoeren.

Artikel 11

Het huren van de E-chopper geschiedt op eigen risico. Strandheem is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen.

Artikel 12

Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de tocht, geldt de volledige huursom.

Artikel 13

De huurder verklaard dat hij of zij in het bezit is van rijbewijs AM, A Of B en akkoord gaat met de voorwaarden.